Правила размещения и информация, касающиеся обработки персональных данных

Mountain Hotel Malina ***
Hořejší Vrchlabi 524
543 01 Trutnov район
Чехия
(dále také jen „penzion“ nebo „ubytovatel“)

provozovaného:

MALINA s.r.o.
IČO: 266 87160
DIČ: CZ 266 871 60
se sídlem / místem podnikání: Kladenská 96/115, Praha 6, 160 00

 1. Условия договора размещения
 • Ubytování hostů v Horském Penzionu Malina se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Horském Penzionu Malina dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
 • Договор размещения заключается в письменной форме. В соответствии с формой запроса будет достаточно, по крайней мере письменное подтверждение или оговорки по электронной почте.
 • Права и обязанности сторон четко необработанной договор размещения регулируются правилами внутреннего и прайс-лист услуг по размещению. Если это предусмотрено в договоре размещение нечто иное, чем правила размещения и / или цены на проживание, то договор размещения.
 • Если резидент не выполняет обязательства, вытекающие из договора размещения и прилагаемых Правилами дома и / или прейскурант размещения или других нарушениями благочиния в доме (далее «проступок»), арендодатель имеет право договора размещения до истечения согласованного срока прекратить, даже без предварительного уведомления, если он был гость на его проступок со стороны дома насторожил процедуру в соответствии с положениями гражданского кодекса §2331.
 1. Заключение договора, бронирование
 • Резидент обязан запросить проживание в отеле или в письменной форме. Бронирование можно сделать по телефону, и вслед за этим размещение подтвержденного в письменной форме. Записывая оговорюсь, соответственно. телефон подтверждение брони в предыдущем предложении означает сделанный заказ через форму бронирования, адрес электронной почты размещения info@penzionmalina.czЕсли не оговорено иное.
 • Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 30% až 100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku.. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Pokud není záloha ubytovatelem vyžadována, probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu.
 • Заключение договора ночевки кумулятивного выполнения двух условий, а именно доставка письменного заказа или письменное подтверждения бронирования на проживание и когда хозяин резидента получает сумму в качестве аванса за проживание и стоимость проживания в тех случаях, когда в соответствии с п. 2.2 настоящей статьи, не требуется депозит ,
 1. Отмена, вывод до начала списка, в противном случае сделать жилье
 • Если гость не платит депозит в соответствии с ст. I п. 2.2 должным образом и / или своевременно, бронирование в тщетном сроке авансового счета отменен.
 • Гость имеет право отказаться от договора размещения до даты прибытия в жилье, даже без объяснения причин. Хост Арендодатель должен предоставить письменное уведомление о выходе. Хозяин в этом случае гость имеет право взимать плату за отмену, чья сумма рассчитываются от суммы депозита, отмена платы ставки будет определяться следующим образом:
Мгновенная доставка владельцев абстиненции (в календарных днях)Плата отмены ставки (в%)
60 или более дней до прибытия для размещения0 % От депозита
59-30 и более дней до прибытия для размещения30% от депозита
29 до 14 дней и более до прибытия для размещения50% от депозита
13-1 дней / день до прибытия для размещения100% от депозита

 

 • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 1. Прибытие в пенсии
 • Размещенный объявить о своем прибытии на стойке регистрации уполномоченного работника.
 • На стойке гостя представить удостоверение личности или паспорт, соответственно. другое доказательство вашей личности (например, вид на жительство), в соответствии с которым уполномоченный работник проверяет подлинность размещения гостей. Корректность их персональных данных и продолжительности пребывания означает гостевую подпись книга размещение в жилых помещениях.
 • Если не оговорено иначе, размещение гостей, путешествующих происходит от 2 часов вечера до 11 часов вечера
 • Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
 • Хозяин имеет право при приеме гостя размещения гостей требуется состав денежного депозита от общей стоимости за одну ночь. Депозит возвращается при выезде, в полном объеме, соответственно. EUR стесненные обстоятельства, указанные в статье 7 из дома Правил.
 • Авторизованный прием персонал знаком с правилами гостевого дома, и в день прибытия размещения гостей.
 • Количество людей в комнате, соответствующих числу лиц, зарегистрированных для проживания. Resident обязуется сообщить их точное число при входе в систему.
 • Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.
 • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 1. Общие правила размещения
 • Гость имеет право использовать пространство, отведенное для его размещения, а также общие части пенсии и пользу услуг, связанных с размещением.
 • Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
 • Гость обязан:
 • знакомиться с правилами дома и соблюдать его;
 • заплатить цену за проживание в соответствии с прейскурантом;
 • правильно использовать пространство, предназначенное для размещения, поддержания порядка и чистоты во всех помещениях, предназначенных для размещения;
 • обеспечить соблюдение чистоты в помещениях, предназначенных для размещения;
 • защиты оборудования в местах, предназначенных для размещения от возможных повреждений;
 • немедленно сообщать повреждение или повреждение гостя или тех, кто с ним пребывание в пенсионной причины (причин);
 • .. В период с 22.00 до 07:00 часов, чтобы вести себя так, чтобы не мешать другим чрезмерным шумом;
 • при выходе из помещения, закрыть водопроводные краны в комнате, выключите свет, выключите электроприборы, которые в отсутствии гостей не используют, и закрыть окно;
 • при выходе из дома, чтобы передать ключ от номера на стойке регистрации
 • Хост не без согласия размещения:
 • внести существенные изменения в областях, предназначенных для размещения (перемещение мебели, перемещение оборудования и т.д.).
 • забрать любое оборудование из помещений, предназначенных для размещения;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 08:00 do 20:00 se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu;
 • указать адрес дома, с пробелами, предназначенных для размещения в качестве своего места деятельности;
 • положить в пенсионных животных. И владелец обязан назвать размещение персонала доказать безвредное состояние животного, представляющего действительный сертификат вакцинации.
 • Хост также в районах, предназначенных для проживания не должны:
 • ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ или иным образом сохранившиеся в состоянии, позволяя их немедленного использования;
 • прижимая, производить или наркотические или психотропные вещества или яды, если препараты, использование которых был гостем предписанного вашего врачом;
 • курение; Она не применяется в случае территорий, предназначенных для курения и явно помеченных соответствующим символом;
 • открытый огонь
 1. Арендодатель Ответственность за Наниматель дел
 • Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Penzion má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
 • Требование о возмещении ущерба, причиненного имуществу могут быть размещены немедленно извещать только. Skoda не оплачена, то ущерб, если вещи себе гостей или лицо, сопровождающее его или вопрос будет передан в полицию.
 • Если гость оставляет свои вещи в комнате, после того, как пребывание и проживание не оплачиваются, хозяин перемещает вещи из номера и хранить их в надежном месте, чтобы не повредить их. После оплаты долга в течение 10 дней с момента окончания пребывания в отеле дает арендодателю хранить вещи гостя.
 1. Безопасность, ответственность за ущерб, причиненный Гость
 • Клиент обязан ознакомиться с правилами техники безопасности и план эвакуации в случае пожара. План в каждом номере и дом для осмотра компетентным работником на стойке регистрации.
 • Гость на его действия начинается так, чтобы не неоправданного вреда свободы, жизни, здоровью или имуществу другого.
 • Потому что, если хозяева их действия на ущерб имуществу Арендодателя, ущерб в результате предоплаты, уплаченный согласно ст. 4 § 4.5. Правила внутреннего распорядка. Если ущерб, понесенный выше, чем депозит, клиент обязан оплатить разницу Арендодателя.
 1. Отправление из пенсии
 • Резидент обязан покинуть помещение, которое находится в 10:00.
 • Гостевые комнаты замки, оставив ключи на стойке регистрации, если не оговорено иное.
 1. Информация об использовании личных данных
 • Mountain Guest House Malina, Hořejší Vrchlabí 524, 543 01 район Trutnov, Чешская Республика обрабатывает персональные данные в соответствии с Постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года Генеральный Положение о защите персональных
 • Для того, чтобы обеспечить размещение обрабатываются такие персональные данные / категории персональных данных: фамилия, имя, адрес, номер удостоверения личности и дата рождения на основе имеющихся ресурсов, в вашем распоряжении.
 • Личные данные Малин Mountain Pension домовладелец обрабатывается вручную и автоматически с помощью своих сотрудников, уполномоченных и авторизованного Landlord процессоров на основе контрактов на обработку персональных данных.
 • Перечень предметов / категорий получателей, которые могут получить доступ к личной информации гостя, обратитесь к [penzionmalina.cz/kontakt.
 • Личные данные Малина Mountain Пенсионный домовладелец обязан хранить регистрационную книгу в течение 6 лет с момента последней записи.
 • Гость имеет право на доступ к своим личным данным, которые обрабатываются Mountain Penzion Malina, изменение или уничтожением или ограничение обработки, а также право на объект на обработку.
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovately Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Если гость, что есть несанкционированная обработка персональных данных, он может подать жалобу в надзорный орган, который является территорией Чешского управления по защите персональных данных (uoou.cz).
 • Контактная информация домовладелец
 • Mountain Guest House Malina, Hořejší Vrchlabí 524, 543 01 район Trutnov, Чехия, тел: +420 481 582 467, info@penzionmalina.cz

 

Правила Дома вступили в силу и силу 1 июня 2018 года.

в

Mountain Hotel Malina
Hořejší Vrchlabi 524
543 01 Trutnov район
Чехия

Имя: Алеш Malina
Функция: Управляющий директор

Pin It на Pinterest